Table
0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40
N N 35 40
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO
NO
NNO